Кодекс по етика на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове

21.06.2016

На 21.06.2016 г. беше приет Кодекс по етика на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове. Текстът на кодекса беше предварително съгласуван с всички членове на Камарата.

Кодексът по етика акцентира върху необходимостта членовете на Камарата да демонстрират спрямо своите контрагенти и в отношенията между самите тях поведение на добросъвестност, коректност, точност. Извеждат се като основни принципи в работата -  уважаването на доброто име на партньорите и готовността за доброволно уреждане на споровете.

Кодексът по етика е качен на сайта на Камарата в раздел „Документи“: http://hoist.bg/bg/dokumenti/