Участие в експертните комисии на Националната агенция за професионално образование и обучение

01.07.2016

Заместник-председателя на Управителния съвет на  Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове - Андон Пиперевски, беше определен за член на Експертните комисии по Машиностроене, металообработване и металургия и по Професионално ориентиране в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Функциите на тези експертни комисии включват участие в разработването и актуализирането на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии от съответните професионални направления.

Участието на представител на Камарата в тези екпертни комисии е в съответствие с  планираните в Програмата действия за повишаване броя на висококвалифицираните кадри в бранша.